Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov

  1. Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Dotknutá osoba – kupujúci

Prevádzkovateľ – Predávajúci ako prevádzkovateľ, ktorý pripravuje spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, pred získaním osobných údajov v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) vopred oznamuje dotknutej osobe zákonom vyžadované údaje priamo na znení súhlasu dotknutej osoby.

Príjemcovia (príjemcom môže byť účtovnícka spoločnosť, alebo aj pošta, kuriér, … )

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

  1. Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy (vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky), v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

  1. a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
  2. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy, doručenie objednávky.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom je povinný oznámiť  predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.
Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií – Newslettrov

  1. Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie. Pre tieto účely využíva prevádzkovateľ sprostredkovateľa MailChimp®.

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie marketingových informácií, newslettrov, informácii o novinkách a akciách.

Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a)    GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

  1. Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookie

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookie, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie.

Súbory Cookie umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie, vyhľadávanie na webových stránkach. Účelom spracúvania Cookie, malých súborov, ktoré ukladajú informácie, je zlepšenie služieb webových stránok prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na stránkach prevádzkovateľa je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené v prehliadači dotknutej osoby iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené v zariadení dotknutej osoby dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstráni, pričom doba ponechania súborov cookie závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia prehliadača dotknutej osoby.

  1. Spracovanie osobných údajov na účely služby Overené zákazníkmi 

Spokojnosť s nákupom zisťuje prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod prevádzkovateľa zapojený. Dotazníky sú zasielané po každom nákupe u prevádzkovateľa, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sú vykonávané na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia využíva prevádzkovateľ spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely sú  odovzdávané informácie o zakúpenom tovare a e-mailová adresa. Osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi je možné kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom.

  1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochranne osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie;
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku; alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.